Затверджено

 

рішенням  12 сесії _7__демократичного скликання

                                                                                                                                   від02.08.2017_№770-12/2017

                                                                           Давидівської сільської ради об'єднаної територіальної громади

                                                                             Пустомитівського району Львівської області

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Статут

 

                     Дошкільного навчального закладу с.Чишки

                                                 

           Давидівської сільської ради об'єднаної територіальної громади

 

                  Пустомитівського району Львівської області

 

                                                                 (нова редакція)

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Прийнято загальними зборами трудового колективу

                                                                                              дошкільного навчального закладу.с.Чишки.

                                                                                               Пустомитівського району Львівської області.

 

                                                                                                               Протокол №_2__від _02.02.2017

 

                                                                                                                Завідувач ДНЗ:                        Г.В.Іваник

 

                                                                                                                                         

 

      

 

 

 

 І. Загальні положення

 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД с. ЧИШКИ Давидівської сільської ради об´єднаної територіальної громади ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  (далі - дошкільний  заклад)  є комунальним  навчальним  закладом,   Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львіської області.

1.1       Повна назва: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  с.ЧИШКИ Давидівської сільської ради об´єднаної територіальної громади  ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
1.2       Скорочена назва: ДНЗ с. ЧИШКИ.

-                     Юридична адреса дошкільного закладу:  81144 Львівська область, Пустомитіський  район, с.  Чишки, вулиця Данила Галицького, буд. 62 А.

1.3       Засновником  дошкільного навчального закладу є Давидівська сільська рада об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львіської області. 
1.4        Давидівська сільська рада об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львіської області є органом оперативного управління дошкільним навчальним закладом та його майном; здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.5       Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад (далі–Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно-правовими актами, наказами та рекомендаціями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує  формування  та   реалізує  державну  політику у сфері освіти та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування   державної політики у сфері охорони здоров’я, власним Статутом та рішеннями Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львіської області,  наказами відділу освіти, молоді та спорту Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львіської області.  
1.6       Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.
1.7       Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.8       Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв  державної мови,  мов меншин, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;

здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї;

забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

         формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;
         забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
1.9       Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.
1.10                           Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-                                         реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту” ;

-                                         забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-                                         дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

-                                         безпечні умови освітньої діяльності.

1.11  Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.13. Міжнародне співробітництво здійснюється відповідно до   Законів   України  "Про  освіту", "Про дошкільну освіту", інших  нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Дошкільний заклад має право   відповідно до    законодавства      України       укладати   договори    про     співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із  навчальними  закладами,  науковими установами системи освіти зарубіжних країн.

1.14. Дошкільний заклад може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які  не відвідують дошкільних закладів  та надання консультаційної допомоги сім’ї.

 

 

ІІ. Комплектування дошкільного закладу

      2.1. Дошкільний заклад розраховано на   38 місць

 

      2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові,різновікові), відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в дошкільному закладі з урахуванням побажань батьків.

 

2.3. Списи дітей для зарахування в ДНЗ формуються згідно електронної реєстрації дітей дошкільного віку.

     2.4. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

     2.5. Дошкільний заклад має групи з денним  режимом перебування дітей . Може формувати групи з різним режимом перебування дітей в дошкільному закладі.

     2.6. Наповнюваність груп дітьми становить:

ранній вік (від 1 до 3років) – 15 дітей,

дошкільні групи (від 3до 6 (7) років )  – 20 дітей,

короткотривала група – 15 дітей

     2.7. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно подати:

- заяву від батьків або осіб, що їх замінюють;

- копію свідоцтва про народження дитини;

- медичну довідку з висновками медичної комісії про стан здоров’я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- документи для встановлення батьківської плати (при наявності пільг).

      2.8. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

      2.9. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;

      2.10. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування не менш як за 10 календарних днів.

      2.11. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких не відвідують дошкільний заклад в закріпленому освітньому окрузі.

      2.12. Діти, які перебувають в дошкільному закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі 2.12. 2.12

 2.13. Переведення дитини з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

 

 

 

ІІІ. Режим роботи дошкільного закладу

3.1. Дошкільний заклад працює за 5-денним робочим тижнем. Вихідні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Режим роботи дошкільного закладу, тривалість перебування в ньому дітей встановлюється  відповідно до законодавства України.

3.3. Щоденна тривалість роботи дошкільного закладу: 10,5 годин.

3.4. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: з 8 год. 00 хв. до 18 год. 30 хв.

3.5. При потребі можуть створюватись групи з іншим режимом роботи.

IV. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі

       4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

      4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

      4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти, молоді та спорту Давидівської об´єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області.    

  4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

       4.5. Освітній процес у дошкільному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється за державними програмами розвитку дітей дошкільного віку.

4.7. Щоденна кількість і послідовність занять для дітей визначається орієнтовним розкладом, складеним відповідно до Державної базової програми або до інших додаткових  програм  розвитку  дітей, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог, схвалюється педагогічною радою і затверджується завідувачем дошкільного закладу.

4.8. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного закладу.

 

V. Організація харчування дітей у дошкільному закладі

            5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей з дотриманням набору натуральних продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством освіти і науки України в межах грошової норми .

 Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється згідно з укладеними угодами з організаціями, підприємствами, фізичними особами з дотриманням санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування. Режим харчування  та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу.

5.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини в дошкільному закладі визначається Кабінетом Міністрів України та засновником.

VI. Медичне обслуговування дітей у закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей в ДНЗ здійснюється на безоплатній основі медичним працівником, який входить до штату закладу та лікарем амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Чишки за дільничним принципом на підставі договору.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяки, грамоти та преміювання.

 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

-   безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-   захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-   захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-   здоровий спосіб життя.

-   безоплатне медичне обслуговування.

-    інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-   обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

-   звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-   брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

-   відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-   захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

-   інші права, передбачені чинним законодавством України.

 

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

-  забезпечення умов для здобуття дітьми  дошкільного віку дошкільної освіти;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хворобу дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини, постійно дбати про  фізичне здоров’я, психічний стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів, здібностей;

- поважати  гідність дитини;

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

- інші обов’язки, що передбачені законодавством України.

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

 

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7.8. Педагогічні працівники мають право:

-   на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

-   брати участь у роботі органів самоврядування дощкільного закладу;

-   на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

-   проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

-   вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

-   на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-   об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-   на захист професійної честі та власної гідності;

-   інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.9 . Педагогічні працівники зобов’язані:

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

-   виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-   дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-   забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-   брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-   виконувати накази та розпорядження керівництва;

-   інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем ДНЗ.

7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умов Колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

7.14. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя» населення проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік при поліклінічному відділенні центральної районної лікарні.

7.15. Педагогічне навантаження педагогічних працівників – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу й визначається на підставі законодавства України.

 

 

 

 

VIII. Управління дошкільним закладом

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється відділом освіти, молоді та спорту   Давидівської сільської  ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львіської області у межах повноважень.

8.2. Керівництво дошкільним закладом здійснює його завідувач. На   посаду   керівника  дошкільного  навчального  закладу Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львіської області призначається  особа,  яка є громадянином України,  має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст",  стаж  педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний   стан   якої   не   перешкоджає  виконанню  професійних обов'язків.

8.3 Керівника  дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відділ освіти, молоді та спорту Давидівської сільської ради об´єднаної територальної громади Пустомитівського району Львіської області.  

 Керівник дошкільного закладу:

-   відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

-   здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

-   діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-   розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріальної-технічної бази закладу;

-   приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

-   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання; 

-   затверджує штатний розклад за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Давидівської сільської ради об´єднаної територальної громади Пустомитівського району Львіської області;

-   контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-   затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників та посадові інструкції з БЖД за погодженням з профспілковим комітетом;

-   забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-   контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-   підтримує ініціативу педагогів щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів, впровадженні новітніх педагогічних технологій;

-   організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-   щороку звітує про свою діяльність  і дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 

8.4. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним закладом є педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови  батьківських  комітетів груп.

 Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.         

 

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада закладу:

-         оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку по кожній віковій групі;

-         розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному закладі;

-         визначає план роботи дошкільного закладу та педагогічне навантаження працівників;

-         розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

-         аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності, стан організації освітнього процесу у дошкільному закладі;

-         затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;

-         організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-         заслуховує звіти педагогічних працівників;

-         приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

 

8.5. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори колективу  дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного  закладу – 70 %, батьків – 30 %.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

-   схвалюють Статут, зміни і доповнення;

-   обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

-   заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінки шляхом таємного або відкритого голосування;

-   розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

-   затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань визначається за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради дошкільного закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 8.6. У дошкільному закладі може створюватись і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної  роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань – не менше ніж чотири рази на рік. Основними завданнями піклувальної ради є:

-         співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

-         сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, оздоровчої  бази дошкільного закладу;

-         сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

-         стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-         сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я  учасників навчально-виховного процесу;

-         організація дозвілля і оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

-         всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

-         сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

IX. Майно дошкільного закладу

       9.1. Дошкільний заклад та майно передано з оперативного управління відділу освіти Пустомитівської  районної державної адміністрації в Давидівську сільську раду об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області.

9.2. Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає земельну ділянку, будівлю, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі засновника.

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного закладу, у тому числі навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

X. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі його кошторису.

10.2. Джерелами формування кошторису  дошкільного закладу є:

10.2.1.Кошти   бюджету сільської ради, при необхідності можуть  бути залучені кошти іншої субвенції.

10.2.2.     Кошти спеціального фонду місцевого бюджету:

-   надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним   законодавством України;

-   доходи від здачі за погодженням із засновником в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-         кошти від фізичних та юридичних осіб, гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;

-   благодійні внески  фізичних та юридичних осіб;

-   інші надходження, не заборонені законодавством України.

 

10.3. Статистична звітність (форма № 85-К) про діяльність дошкільного  закладу здійснюється відповідно до законодавства, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний навчальний заклад .

10.5. За рішенням засновника закладу, бухгалтерський облік здійснює централізована бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області.

 

XI. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

 

11.1.     Державний контроль за діяльністю дошкільного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.

11.2.     Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, результати атестації дошкільного навчального закладу оприлюднюються.

11.3.      Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти, молоді та спорту  Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області.

11.4.     Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного навчального закладу.

 

 

ХІІ. Реорганізація та ліквідація дошкільного закладу

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію приймає засновник. Реорганізація проводиться шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення.

12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

12.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним  закладом.

12.4. При реорганізації чи ліквідації дошкільного навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

12.5.При реорганізації і ліквідації дошкільного закладу ліквідаційною комісією вирішується питання щодо забезпечення вихованцям дошкільного закладу можливості подальшого  отримання  дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства України, щодо  оцінки наявного майна дошкільного закладу, складання ліквідаційного балансу і представлення його засновнику. Засновник приймає рішення щодо майна, що залишилось.

12.6. Працівникам дошкільного закладу гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів  про працю.

 

 

  

ХІІІ. Заключні положення.  

13.1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

13.2.Зміни та доповнення до цього Статуту набувають чинності після їх реєстрації в установленому порядку.

13.3.Зміни до установчих документів приймаються на підставі рішення засновника.